کمیته روابط بین الملل

 

اهداف:

ارتباط با نهادهای بین المللی و تلاش برای انتقال تجربیات و ارتقای کیفیت و استانداردهای آموزش راهنمایان گردشگری
 

وظایف:

-ارتباط و تعامل با سازمان جهانی گردشگری UNWTO  به منظور بررسی برنامه ها، گزارش های سالانه و آماری در زمینه گردشگری
– فراهم‌آوردن زمینه ایجاد روابط علمی و آموزشی و پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نهاد های بین المللی   خارج ازکشور به منظور انتقال تجربیات درزمینه آموزش، پژوهش
-تعامل با فدراسیون جهانی راهنمایان WFTGA به منظور زمینه سازی برای برگزاری کلاس های آموزشی،ترجمه اخبار و بخش های مهم مجلات GUIDELINES
-ارتباط با دیگر اعضای فدراسیون جهانی در راستای تبادل تجربیات در زمینه بیمه های بازنشتگی،تکمیلی و مسولیت،قوانین و بسته های حمایتی دولت ها برای راهنمایان،کلاس های آموزشی و دیگر فعالیت های مشترک راهنمایان در آن کشور.
– مکاتبه با مراکز آموزشی، پژوهشی و علمی خارج از کشور به‌منظور دسترسی کانون به اطلاعات مورد نیاز درزمینه آموزش های نوین گردشگری
-بررسی و شناسایی مقالات و ژورنال های جدید گردشگری و همچنین ترجمه و معرفی آنها
– شناسایی و ارتباط با نهاد ها و سازمانهای منطقه‌ای فعال در حوزه گردشگری
-ترجمه تمامی نامه ها،درخواست ها،فرم ها و مکاتبات بین المللی کانون
-بررسی رویداد های بین المللی گردشگری و اطلاعرسانی در زمینه ارائه مقاله و یا شرایط شرکت در این رویداد ها
– برنامه‌ریزی جهت برگزاری  همایش ها، کنفرانس ها و کنوانسیون های بین المللی در ایران ، طبق مصوبات هیأت مدیره کانون
– فراهم کردن عضویت کانون در تشکل ها و شبکه های بین المللی مردم نهاد و در صورت تصویب هیات مدیره تنظیم تفاهمنامه همکاری با آنها
-ترجمه مقالات مرتبط به گردشگری و توسعه پایدار و همچنین گردشگری مسولانه جهت ارتقا دانش راهنمایان در این زمینه ها
– تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و میان‌مدت در زمینه های فوق الذکر
اعضای کمیته
 عاطفه دهقان (مسئول)
خسرو خوزانی