نعیمه حنفی

نعیمه حنفی

(عضو اصلی هیئت مدیره)
امیر سبوکی

امیر سبوکی

(عضواصلی هیئت مدیره)
محسن حاجی سعید

محسن حاجی سعید

(نایب رئیس هیئت مدیره)
آرش نورآقایی

آرش نورآقایی

(رئیس هیئت مدیره)

علی زندی

(خزانه دار هیئت مدیره)

خسرو محمدیان

(عضو علی البدل)

علی نبوی

(بازرس علی البدل)

مهسا مطهر

مهسا مطهر

(دبیر هیئت مدیره)

ژاله کاظم زاده

(بازرس اصلی)

John Doe