گردهمایی هشتم: مشهد ۹۳
مهر ۳۰, ۱۳۹۶
هیئت مدیره ۹۳-۹۵
آبان ۱, ۱۳۹۶

هیئت مدیره ۹۱-۹۳

آرش نورآقایی: (رئیس هیئت مدیره)

nooraghayee@gmail.com


محسن حاجی سعید: (نایب رئیس هیئت مدیره)

mohsenhajisaeid@gmail.com


مهسا مطهر: (دبیر هیئت مدیره)

motaharmahsa@gmail.com


عباس خرم روز : (خزانه دار هیئت مدیره)

khoramrouzabbas@yahoo.com


نعیمه حنفی: (عضو اصلی هیئت مدیره)

tourleader.n@gmail.com