هیئت مدیره ۹۱-۹۳
آبان ۱, ۱۳۹۶
گردهمایی نهم: اصفهان ۹۴
آبان ۸, ۱۳۹۶

هیئت مدیره ۹۳-۹۵

آرش نورآقایی: (رئیس هیئت مدیره)

nooraghayee@gmail.com


محسن حاجی سعید: (نایب رئیس هیئت مدیره)

mohsenhajisaeid@gmail.com


مهسا مطهر: (دبیر هیئت مدیره)

motaharmahsa@gmail.com


عباس خرم روز : (خزانه دار هیئت مدیره)

khoramrouzabbas@yahoo.com


نعیمه حنفی: (عضو اصلی هیئت مدیره)

tourleader.n@gmail.com


بهنام افتخاریان: بازرس (۹۳ تا ۹۴)

Behnam_mehr88@yahoo.com


مجتبی جماعتی: بازرس (۹۴ تا ۹۵)