عباس خرم روز

عباس خرم روز

(خزانه دارهیئت مدیره)
نعیمه حنفی

نعیمه حنفی

(عضو اصلی هیئت مدیره)
محسن حاجی سعید

محسن حاجی سعید

(نایب رئیس هیئت مدیره)
آرش نورآقایی

آرش نورآقایی

(رئیس هیئت مدیره)
اویس کیانی

اویس کیانی

(بازرس علی البدل)
بهنام افتخاریان

بهنام افتخاریان

(بازرس اصلی)
سعید نگهبان فرد

سعید نگهبان فرد

(عضو علی البدل هیئت مدیره)
مهسا مطهر

مهسا مطهر

(دبیر هیئت مدیره)

نوید مشهوری آفاق

(عضو علی البدل هیئت مدیره)

علی زندی

(عضواصلی هیئت مدیره)