مهسا مطهر

مهسا مطهر

عضو اصلی هیئت مدیره
حسین دهقان منشادی

حسین دهقان منشادی

دبیر هیئت مدیره
عباس خرم روز

عباس خرم روز

نایب رئیس هیئت مدیره
اویس کیانی

اویس کیانی

رئیس هیئت مدیره
بهنام افتخاریان

بهنام افتخاریان

عضو علی البدل هیئت مدیره

آیدین نظافت

آیدین نظافت

عضو علی البدل هیئت مدیره
مرتضی حاجی زاده

مرتضی حاجی زاده

بازرس
امیر سبوکی

امیر سبوکی

عضو اصلی هیئت مدیره