اَلاگرطلبکاراهلدلی

ز خدمت مکن یک زمان غافلی

سعدی

درودخدمت‌انجمن‌های‌صنفی راهنمایان‌گردشگری‌سراسرکشور

نظربه‌توجه‌واهمیت‌ویژه‌هیات مدیره ‌کانون‌ انجمن‌های‌صنفی راهنمایان‌گردشگری‌سراسرکشور به‌رفاه‌ومعیشت‌راهنمایان‌محترم، کمیته‌ای‌تحت‌عنوان‌کمیته‌رفاهی ازسال ۱۳۹۸متشکل‌ازاعضای هیات‌مدیره‌و‌راهنمایان‌علاقمند‌و فعال‌تاسیس‌گردید. وظایف‌کمیته مذکور‌به‌شرح‌ذیل‌میباشد :

امکان‌سنجی‌درخصوص‌هرگونه‌از امکانات‌رفاهی‌درسطح ‌کشوراز جمله‌اقامتی‌و‌معیشتی‌جهت‌رفاه‌‌و بهره‌برداری‌ویژه‌توسط‌راهنمایان گردشگری

رایزنی‌و‌عقد‌تفاهمات‌لازم‌با مدیران‌و‌صاحبان‌بخش‌دولتی‌اعم‌از سازمان‌هاوادارات‌وبخش خصوصی‌صنایع‌مختلف‌جهت‌اخذ تخفیفات‌ویژه‌به‌منظور‌بهره‌مندی هرچه‌بیشترراهنمایان‌گردشگری

معرفی‌پتانسیل‌های‌بالقوه‌وبالفعل‌درحیطه‌خدمات‌دهی‌دراستان‌های‌مختلف‌به‌راهنمایانگردشگری‌به‌هدف‌ایجاد‌ارتباطبهینه‌تربین‌راهنمایان‌و‌صاحبانمشاغل‌مختلف

درهمین‌راستا،اقداماتی‌از‌قبیل‌زیر صورت‌گرفت:

خانه کارگر

هتل‌آپارتمان‌امیردر‌استان‌گیلان

وام

اتاقک

اسنپ‌تریپ

اسنپ‌روم

اقامتگاه‌بامگاه‌در‌استان   کرمانشاه

بدیهی‌است‌لازمه‌بهره‌مندی‌از‌هر یک‌از‌خدمات‌مذکور‌منوط‌به عضویت‌در‌انجمن‌استانی‌محل سکونت‌می‌باشد.

درصورت‌بروز‌هرگونه‌مشکل‌ویا سوال‌با‌شماره‌زیر‌تماس‌حاصل فرمایید:

09161136250

اعضای‌کمیته‌رفاهی:

اعضای‌هیات‌مدیره‌کانون

خانم‌نرجس فقیه

خانم الهام  زمانی

کمال‌سپاسگزاری‌ازاعضای‌محترم کمیته‌مزبور‌را‌داریم.

پی نوشت:

این‌کمیته‌همچنان‌پذیرای راهنمایان‌علاقمند‌جهت‌همکاری های‌آتی‌می‌باشد.

با آرزوی‌پیروزی‌و‌بهروزی

سوسن جهرمی

مسئول‌کمیته‌رفاهی