بدین وسیله آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده اسفند 96 به آگاهی کلیه اعضای کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور می رسد: