این داستان،….. گلستان

سیزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری کشور

ثبت نام گردهمایی سیزدهم

 هر فردی باید جداگانه و با ایمیل و شماره تماس مجزا ثبت نام کند. در صورت ثبت درست و کامل اطلاعات مورد نیاز، تاییدیه به ایمیل شما ارسال خواهد شد. قبل از شروع به نام نسبت به ذخیره فایل کارت راهنمای گردشگری و عکس پرسنلی خود اقدام نمائید. درصورتی که نماینده هستید لازم است نامه معرفی برای حضور در مجمع عمومی کانون را تهیه نمائید.

مهلت ثبت نام به پایان رسید!