ایران بیشترین تعداد مربی بین المللی راهنمایان گردشگری در جهان را دارد.

بر اساس آخرین آمار فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری، ایران بیشترین تعداد مربی بین المللی در زمینه راهنمایان گردشگری را در سراسر جهان دارد. دستاورد بزرگی که تنها پس از ۷ سال از پیوستن کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری ایران به این فدراسیون به دست آمده است.

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

وبسایت کانون راهنمایان سراسر کشور

www.iftga.com

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

iftga@

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyak428k3b