مدت زمان کلیه مجوزهای فعالیت حوزه گردشگری صادره از سوی وزارتخانه متبوع اعم از پروانه بهره برداری، گواهینامه حرفه ای، کارت مدیریت و … تا پایان سال 1399 دارای اعتبار بوده و در صورت انقضای اعتبار، نیازمند تمدید مجدد نمی باشد.

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

http://T.me/iftga

وبسایت کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

http://www.iftga.com

اینستاگرام گانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lp