بخشنامه تمدید کارت راهنمایان گردشگری تا پایان سال 99

♦️ راهنمایان گردشگری در صورت انقضای اعتبار کارت باید به سامانه ذیل مراجعه و قسمت خوداظهاری تکمیل نمایند، مدت اعتبار از طریق سامانه تمدید می شود ولی کارت فیزیکی صادر نخواهد شد.🔻

ta.ichto.ir

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

http://T.me/iftga

وبسایت کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

http://www.iftga.com

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyakb428k3b