کمیته آموزش انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران برگزار می نماید:
تاریخ کاربردی ایران پس از اسلام برای راهنمایان