موضوعاتي كه مورد بررسي قرار گرفت
١- عضويت كانون در UNWTO
٢- سايت كانون و گرافيك سايت
٣- دوره هاي آموزشي
٤- تقويم ساليانه ايونت هاي بين المللي
٥- اخبار بين المللي
٦- مقاله ها اموزشي
٧- اهداف كميته
٨- تقسيم وظايف