🔹با پی گیری های به عمل آمده از جانب کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور، سهم دولت برای بیمه راهنمایان برای دو ماهه از ۱ آذر تا ۳۰ دی ماه در سامانه تأمین اجتماعی برای افراد بیمه شده از طریق کانون ثبت و امکان پرداخت از طریق سامانه ذیل فراهم شد.

Samt.tamin.ir

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

وبسایت کانون راهنمایان سراسر کشور

www.iftga.com

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

iftga@

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyak428k3b