همکار ارجمند سرکار خانم نرجس السادات فقیه

نظر به تجارب موفق صنفی، تعهد کاری، عملکرد قابل تحسین شما در کمیته امور صنفی کانون و به استناد رای کلیه اعضای هیئت‌مدیره، بدینوسیله سرکارعالی به عنوان دبیر کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور منصوب می‌شوید.
ضروری است با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، استفاده از تجربیات پیشکسوتان، بکارگیری اعضای کارآمد و داوطلب، و با سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه تمام امکانات دبیرخانه، به همراه برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند نسبت به انجام وظایفی که بعهده گرفته‌اید، مجدانه کوشش نمایید.
از سرکارعالی انتظار می‌رود با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی کلیه همکاران در هیئت‌مديره کانون و روسای انجمن‌های عضو، و همچنین کمیته‌های فعال طبق چارت سازمانی کانون وظایف و اقدامات مندرج در حکم شما انجام گیرد.
امید است تجارب کاری و اندوخته‌های علمی خود را در جهت رسیدن به اهداف کانون و تحقق مطالبات صنفی راهنمایان گردشگری کشور بکار بندید، و با تلاش و پشتکار در انجام شایسته وظایف مشروحه، موفق و سرافراز باشید.

با آرزوی موفقیت
هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

iftga.com

تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

http://t.me/iftga

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyakb428k3b