دومین اجلاس روسای انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری ایران-۹۶
با حضور رئیس اتاق بازرگانی
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی
معاونت گردشگری استان کرمان