برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

به امید روزی که گردشگری پایدار جایگاه واقعی خود را در میان همه ایرانیان بیابد