کمیته بین الملل

شرح وظایف كمیته روابط بین الملل (مصوبه هیأت مدیره به تاریخ فروردین ۹۸)

۱- برقراری ارتباط با مراكز علمی معتبر درسطح فرامرزی

۲- حفظ و ارتقای ارتباطات موجود با سازمان ها و تشکل های فرامرزی

۳- برقراری ارتباط های آموزشی با مراكز خارج ازكشور با هماهنگی كمیته آموزش

۴- برقراری ارتباط های پژوهشی با مراكز خارج ازكشور با هماهنگی كمیته پژوهش

۵- انعكاس فعالیتهای انجمن در سطوح فرامرزی

۶- به روزرسانی اطلاعات مربوط به برنامه های کانون برروی سایت انجمن

۷- تمدید ثبت نام سالانه انجمن در فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری

۸- شناسایی برنامه ها و رویداد های بین المللی جهت درخواست میزبانی و یا اطلاع رسانی به اعضا جهت شرکت کردن در رویداد