سومين مجمع عمومى كانون راهنمايان گردشگرى سراسر كشور در سال ١٣٩٨ به ميزبانى انجمن صنفى راهنمايان گردشگرى استان اردبيل از تاريخ ٢٥ الى ٢٧ آذر برگزار خواهد شد.

 در سومين مجمع سال جارى اعضاى هيئت مديره كانون راهنمايان گردشگرى سراسر كشور به همراه اعضاى هيئت مديره انجمن صنفى راهنمايان گردشگرى استان ها حضور خواهند داشت.سومين مجمع عمومى كانون راهنمايان گردشگرى سراسر كشور

 

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

 

https://instagram.com/iftga

🔰انجمن صنفى راهنمايان گردشگرى استان اردبيل

🆔 @artga1

🆔 @IFTGA