(عکس اول): پیرو مذاکرات کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور با معاونت گردشگری، با توجه به نامه شماره ۲۱۶۱۳ / ۱۴۰۰۳۴۰۰ موانع برای صدور کارت برداشته شده است.

🔹(عکس دوم) : صدور و تمدید کارت راهنمایان گردشگری بر اساس رویه های جاری در سال ۱۴۰۰

🔸کلیه راهنمایان گردشگری که کارت آنان فاقد اعتبار می باشد نسبت به تمدید کارت خود از طریق سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گشت (سادرا) به نشانی ذیل اقدام نموده و ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها موظف به صدور کارت برای متقاضیان و تمدید کارت راهنمایان گردشگری بر اساس رویه های جاری می باشند.👇

http://ta.mcth.ir

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

وبسایت کانون راهنمایان سراسر کشور

www.iftga.com

کانال تلگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

iftga@

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyak428k3b