کمیته طبیعت گردی

هدف و شرح وظایف کمیته طبیعت‌گردی کانون

هدف:
از بین بردنِ دیدگاهِ عدمِ توجه انجمن ها و کانون به مقوله‌ی آموزش راهنمایان طبیعت گردی با ارتباط مستمر، نیازسنجی و ارائه برنامه‌های آموزشی

وظایف:
-تشکیل کمیته طبیعت‌گردی متشکل از خبرگان حوزه طبیعت گردی، پیشکسوتان و فعالان حوزه آموزش و محیط زیست
– سياست‌گذاري و برنامه ریزی آموزشی برای راهنمایان طبیعت‌گردی سراسر کشور با کمک انجمن ها و متخصصین داخلی و بین المللی
– تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت کمیته طبیعت‌گردی
– پیگیری مستمر تحولات جهانی در آموزش راهنمایان طبیعت‌گردی با کمک کمیته روابط بین الملل
– شناسایی چالش‌ها و نیازهای آموزشی راهنمایان طبیعت‌گردی سراسر کشور
– ارائه برنامه پیشنهادی آموزشی برای گردهمایی سالانه راهنمایان به کمیته برگزاری گردهمایی
– مستندسازی تجربیات موفق راهنمایان طبیعت‌گردی و تلاش انتقال دانش به نسل‌های بعدی در انجمن ها
– ارایه راهکار برای ارتقاء مستمر برنامه‌های آموزش راهنمایان طبیعت‌گردی در موسسات و بهتر شدن سطح آموزش قبل از صدور کارت
– پیشنهاد روشهایی برای ارتقاء و استانداردسازی روشهای تدریس و افزایش دوره های عملی در موسسات آموزشی برای دوره راهنمایان طبیعت‌گردی
– همکاری فعال با سازمان محیط زیست و دیگر نهاد‌های فعال در زمینه طبیعت گردی
– ارایه خدمات مشاوره ای در راستای نهادینه کردن رفتار حرفه ای در بین راهنمایان طبیعت‌گردِ عضو کانون
– برگزاری سخنرانی، کارگاه‌ها و سفرهای آموزشی در سطح ملی و بین المللی (با کسب مجوز از مراجع ذیربط) با هدف ارتقا توان و مهارتهای راهنمایان طبیعت‌گردی