شرایط ثبت نام :

– عضویت در انجمن صنفی/حرفه ای راهنمایان گردشگری استان محل سکونت

– دارا بودن کارت راهنمای گردشگری معتبر  برای راهنمایان در استان های فاقد انجمن

♦️*تبصره یک:* حداکثر ۲ نفر از هر استان و بنا به تشخیص انجمن استانی از بین فراگیران دوره های راهنمایان گردشگری، دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی و رشته های مرتبط از قبیل هتل‌داری و نظائر آن و یا خبرنگاران امکان ثبت نام خواهند داشت.

♦️ تبصره دو: حداکثر ۵ نفر در هر استان ( با اولویت قرار دادن زمان ثبت نام)، امکان ثبت نام یک نفر همراه را خواهند داشت.