انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان قم با هدف توانمند سازی راهنمایان گردشگری استان اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین مختلف کرده است.

✨کارگاه آشنایی باقوانین ومقررات کار و تامین اجتماعی
با حضور آقای معمارمقدم،مدیرمحترم روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قم
وآقای آرزومندی،ریاست محترم تشکلهای کارگری وکارفرمایی استان

با همکاری:اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و موسسه آموزشی راهنمایان گردشگری سخن آفتاب شرق
ویژه صنف راهنمایان گردشگری برگزار گردید.

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور
@Iftga
@qom_tga