کریسمس مبارک

🎊مژده ای دل كه مسیحا نفسی می آید

🎊كه ز انفاس خوشش بوی كسی می آید

🎊از غم هجر نكن ناله و فریاد كه من

 🎊زده ام فالی و فریادرسی می آید

🎊كس ندانست كه منزلگه معشوق كجاست

  🎊این قدر هست كه بانگ جرسی می آید

🔰کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور
@iftga

www.iftga.com

اینستاگرام کانون راهنمایان گردشگری

https://instagram.com/iftga?igshid=lpbyak428k3b