گزارش اجلاس دوم روساي انجمن هاي صنفي راهنمايان گردشگري سراسر

٢٢ الي ٢٤  آذر

كرمان

 
روز اول:
 
پس از صرف ناهار دررستوران استاخو راس ساعت ١٤:٠٠ جلسه در اتاق بازرگاني استان كرمان با حضور نمايندگان انجمن هاي صنفي راهنمايان گردشگري استان هاي سراسر كشور به ميزباني آقاي طبيب زاده رئيس اتاق بازرگاني ، آقاي سياوشي نايب رئيس و رئيس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني استان كرمان و آقاي سياوشي معاونت گردشگري اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان برگزار گرديد.
در اين جلسه آقاي طبيب زاده با ارائه گزارشي از حمايت هاي اتاق از صنعت گردشگري استان كرمان و انجمن صنفي راهنمايان كرمان ابراز اميدواري كردند حضور نمايندگان استان هاي مختلف باعث تاثيرگذاري در اعتلاي  گردشگري استان كرمان شوند.
در ادامه آقاي جهانشاهي نيز با بيان رويكرد اداره مطبوع در راستاي رشد راهنمايان گردشگري؛ خواستار هماهنگي و انسجام بيشتر راهنما شد.
آقاي كياني نيز  در ادامه به توضيحاتي در رابطه با قوانين صنفي  و موضوع تشكل هاي حرفه اي پرداختند.
شام هم در رستوران باغ صبا صرف شد كه حامي اجلاس روسا بودند.
 
٢٣ آذر
روز دوم
بعد از بازديد از كلوت ها از فرودگاه تاكسي هوايي كمپ شفيع آباد بازديد بعمل آمد و پذيرايي ميان وعده  انجام شد.
ناهار در رستوران آسياب بادي بعنوان حامي اجلاس صرف شد كه مدير رستوران نيز ضمن سپاس از حضور راهنمايان از همه دعوت كرد تا همراه گردشگران به اين رستوران بيايند.
صرف شام نيز در تلار باغ صبا صورت گرفت كه همراه بود با رونمايي از مهركارت با صحبت هاي آقاي كياني و نماينده شركت مه كارت.
اقامت ميهمانان  در دو اقامتگاه هتل متولي باشي و باغ شازده ماهان  هماهنگ شده بود.
 
روز سوم
٢٤ آذر
همه براي صرف صبحانه در رستوران هتل متولي باشي جمع شدند. سپس راس ساعت ٩:٠٠ در سالن جلسات اتاق بازرگاني حاضر شدند.
اين جلسه در دو قسمت قبل و بعد از ظهر برگزار شد
پيش از ظهر ابتدا رونمايي از خدمات مستر كارت براي راهنمايان انجام شد و آقاي عابدي توضيحاتي در باب خدمات و شرايط دريافت و استفاده از مستركارت ارائه دادند.
سپس موضوع يازدهمين گردهمايي راهنمايان گردشگري سراسر كشور به ميزباني كرمانشاه با اهدا حكم دبيري به خانم آزاده دادفرين توسط راهنمايان پيشكسوت استان كرمان، آقاي وطني  و نيكرو شروع شد. سپس خانم دادفرين به ارائه گزارشي از فعاليتهاي انجام شده پرداختند.
در ادامه روسا انجمن ها سوالاتي در مورد گردهمايي داشتند كه پرسيده شد و خانم  جواب دادند.
در بخش دوم موضوع گردهمايي، نرخ ورودي و سهميه استان ها تعيين شد. نرخ ورودي ٣٧٥ هزار با تصويب مجمع عمومي رسيد.
پس از اين موضوع آقاي كياني در مورد تفاهمنامه با مركز توسعه گردشگري سلامت كشورهاي اسلامي، ارائه خدمات اشتغالزايي به راهنمايان گردشگري و عضويت در سازمان جهاني گردشگري  مطرح شد كه قرار شد بعد از يك هفته تصميم نهايي جهت عضويت يا عدم عضويت به راي گيري گذاشته شود.
در آخرين بخش صحبت ها نيز آقاي كياني در مورد موضوعات صنفي و تشكلهاي حرفه اي صحبت نموند.
همچنين در مورد سومين كنگره گردشگري سلامت نيز صحبت شد.