اخبار2021-04-28T08:29:29+00:00

دعوتنامه مجمع عمومی 21 اردیبهشت 1402 جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری ایران

به نام خدا رؤسای محترم انجمن های  حرفه ای راهنمایان [...]

دعوتنامه مجمع عمومی عادی و فوق العاده 21 اردیبهشت 1402 کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور

به نام خدا رؤسای محترم انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری [...]