اخبار2020-04-08T07:07:11+00:00

استفاده از خدمات خانه کارگر برای اعضا کانون راهنمایان با تخفیف مهیا شد

کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور و خانه کارگرجمهوری اسلامی ایران، [...]

اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور برگزار شد

اولین جلسه مجازی کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور [...]